Thứ sáu, 26 Tháng 5 2017 14:16:35

logo_vidifi


Văn bản pháp quy

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : Tên | Thời gian | Số lần tải [ Tăng dần ]

Quy dinh viec lap du toan, su dung va quyet toan kinh phi to chuc thuc hien boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

- Thong tu So: 10/2010/TT-BGTVTcua Bo GTVT quy dinh noi dung cong tac quan ly, bao tri duong bo, ap dung tieu chuan ky thuat dinh muc ve quan ly, bao tri duong bo va trach nhiem ve quan ly, bao tri duong bo.

- Thong tu nay khong ap dung doi voi duong cao toc

Huong dan dieu chinh du toan xay dung cong trinh

Thong tu cua Bo Ke Hoach va Dau Tu so 03/2009/TT-BKH ngay 16/4/2009 - Huong dan lua chon nha dau tu thuc hien dau tu du an co su dung dat

file icon Quyet dinh so 938/QD-TTg sua doi hot!Tooltip 07/22/2009 Số lần tải: 7670

Quyet dinh so 938/QD-TTg sua doi

vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex
Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS
Vidifi
Chính trị - Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Thể thao
Văn hóa
Khoa học

Tin Vidifi

Cao tốc Hà nội-Hải phòng

ĐTM Gia lâm


Chính trị

Xã hội

Quốc hội

Tiêu điểm

Tài chính

Bất động sản

Cơ sở hạ tầng giao thông


Bình luận

Hồ sơ tư liệuBóng đá

Quần vợtGiải trí

Du lịch

 


Khoa học công nghệ