Chủ nhật, 13 Tháng 6 2021 09:26:38

logo_vidifi

Chính sách tiền tệ năm 2014 có gì mới? PDF. In Email
Tài chính
Thứ sáu, 17 Tháng 1 2014 10:51

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước  (NHNN) yêu cầu các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ , giảm lãi suất của các khoản vay cũ, miễn, giảm lãi vốn vay…. NHNN sẽ tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại các quỹ tín dụng nhân dân; xây dựng thông tư hướng dẫn về thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; tăng trưởng tín dụng khoảng 12-14%...

Tại Chỉ thị 01, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), các đơn vị trực thuộc NHNN thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2014 nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Cụ thể:

Tín dụng tăng khoảng 12-14%

Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát được NHNN đặt ra: Điều hành chính sách tiền tệ chủ động , linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế.

Trong năm 2014, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng khoảng 12-14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất để góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế, thanh tra, kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Chỉ thị nêu rõ, các đơn vị tại trụ sở chính NHNN cần chủ động triển khai các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, trong đó tập trung vào một số trọng tâm. Một trong những trọng tâm đó là: cần bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để chủ động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng theo định hướng đề ra và hỗ trợ phát triển kinh tế theo các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Trong đó: cần điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở với khối lượng, lãi suất hợp lý, phù hợp với tình hình vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, lãi suất thị trường liên ngân hàng và mục tiêu chính sách tiền tệ;

Tiếp tục thực hiện cho vay tái cấp vốn với khối lượng, lãi suất và thời hạn hợp lý đối với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản, cho vay hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ việc giải quyết nợ xấu và hỗ trợ phát triển kinh tế theo các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; Điều hành lãi suất, tỷ giá ở mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam.

Xây dựng và thực hiện các giải pháp tín dụng theo định hướng tăng trưởng tín dụng 12-14%, phù hợp với khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu.

Kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu và hoàn thiện nhiều chính sách quan trọng

Cũng nằm trong những trọng tâm cần triển khai trong năm 2014, NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả, tác động chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn vay đối với lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ phù hợp với chủ trương của Chính phủ về hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế, góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và xử lý các vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng. Trong năm 2014, NHNN sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2010/NĐ-CP; xây dựng thông tư hướng dẫn về thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; xử lý các khó khăn, vướng mắc về xử lý tài sản đảm bảo, đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và hợp đồng giao dịch bảo đảm; xây dựng thông tư hướng dẫn các quy định , chủ trương của Chính phủ trong việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế như chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp tại Quyết định số  68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013, chính sách cho vay đối với chăn nuôi, thủy sản…, xử lý các khó khăn, vướng mắc của hoạt động tín dụng đối với ngành, lĩnh vực kinh tế; các khó khăn, vướng mắc về hoạt động tín dụng chính sách...

NHNN sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng, tình hình và mức độ nợ xấu của các tổ chức tín dụng để chỉ đạo xử lý kiên quyết, đồng bộ bằng các biện pháp tại Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng được ban hành kèm theo Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc mua bán nợ xấu qua Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công ty này trong xử lý nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động an toàn, hiệu quả.

Quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối, thị trường vàng

Trong năm 2014, NHNN sẽ thực hiện các giải pháp quản lý ngoại hối nhằm quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá, chuyển dần quan hệ huy động-cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua-bán ngoại tệ, khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Tiếp tục thực hiện vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP để tổ chức, sắp xếp chặt chẽ thị trường vàng, đặc biệt là thị trường vàng miếng; duy trì, đảm bảo quyền sở hữu vàng hợp pháp của người dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế; phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng các phương án huy động nguồn lực vàng trong nước để phục vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thị trường vàng đã hoạt động ổn định; giám sát các tổ chức tín dụng và áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy mạnh tất toán số dư cho vay vốn bằng vàng, thực hiện các quy định về cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các TCTD; phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm...

Đẩy mạnh cơ cấu lại các TCTD

Trong năm nay, NHNN sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các TCTD theo đúng mục tiêu, lộ trình của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011- 2015. Trong đó: triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại về tài chính, hoạt động và quản trị của các TCTD, trong đó tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại các quỹ tín dụng nhân dân, kiên quyết xử lý các TCTD yếu kém và TCTD vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

Nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD chủ động sáp nhập, hợp nhất, mua lại; áp dụng các biện pháp can thiệp bắt buộc để xử lý các TCTD yếu kém.

NHNN sẽ kiểm tra, theo dõi, giám sát các TCTD trong việc xây dựng, triển khai phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

Chỉ thị cũng nêu rõ, trong năm 2014, NHNN sẽ hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010…

Tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2011), trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ qua POS; tiếp tục triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink vào công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam; chỉ đạo việc lựa chọn mô hình thực hiện thí điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở một số khu vực nông thôn; triển khai phương án xây dựng chuẩn thẻ chip nội địa…

Giảm lãi suất cho vay

Tại Chỉ thị 01, Thống đốc yêu cầu các TCTD tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ , giảm lãi suất của các khoản vay cũ; xem xét miễn, giảm lãi vốn vay…

 

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; tiết kiệm chi phí, giảm tối đa các chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại và chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Các TCTD không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí theo quy định tại Thông tư 05/2011/TT-NHNN. Áp dụng mức thu phí hợp lý đối với các khoản được thu theo quy định của pháp luật nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay; niêm yết công khai các loại phí và mức phí được thu theo quy định của pháp luật.

Theo vnmedia.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS