Thứ sáu, 05 Tháng 3 2021 13:40:04

logo_vidifi

Chấn chỉnh hoạt động đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước PDF. In Email
Chính trị
Thứ sáu, 05 Tháng 8 2011 14:47

gtvtNgày 3/8/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 1315/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

 

Chỉ thị nêu, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 61/2005/QL11 và Luật sửa đổi số 38/2009/QH12, công tác đấu thầu đã đạt được kết quả nhất định. Chương trình tăng cường phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương kết hợp với công tác hậu kiểm trong lĩnh vực đấu thầu được quán triệt và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từng bước khắc phục việc đấu thầu hình thức hoặc các hình thức đấu thầu kém cạnh tranh.

Việc thực hiện quy định về đấu thầu đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, tăng cường minh bạch, cạnh tranh công tác đấu thầu, từ đó nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu năm 2010 vừa qua còn một số tồn tại như: Cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu được ban hành và hướng dẫn chưa kịp thời; năng lực của chủ đầu tư, bên mời thầu, các tổ chức tư vấn ở một số địa phương còn hạn chế; công tác đào tạo chưa được triển khai toàn diện; chất lượng của một số công việc chuẩn bị cho đấu thầu như công tác lập, trình, phê duyệt kế hoạch đấu thầu chưa bảo đảm và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, chuyên nghiệp.

Để khắc phục tình trạng trên, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả công tác đấu thầu đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu của các bộ, ngành có liên quan.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đấu thầu và chấp hành nghiêm túc chế độ xử lý vi phạm về đấu thầu; kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Thủ tướng yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện các quy định về chỉ định thầu. Những gói thầu không thuộc trường hợp được chỉ định thầu cần được tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc các hình thức khác phù hợp theo quy định.

Bên cạnh đó, Chỉ thị của Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường đào tạo năng lực cho chủ đầu tư, bên mời thầu để đảm bảo thực hiện tốt việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện kiểm tra, rà soát điều kiện và năng lực của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì không giao quản lý dự án hoặc chuyển đổi chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm; Tăng cường công tác quản lý đấu thầu theo trách nhiệm được phân công.

Chấn chỉnh và củng cố đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu tại các bộ, ngành và địa phương theo phân cấp;...

(Theo Giaothongvantai.com.vn)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS